MENÜ
   
  MISKOLCI  ESZTERLÁNC

 NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ
ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI


 
 

HÁZIREND

 I. Bevezetés 

 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült
 2. Intézményegységi adatok

II. A működés rendje – A tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok

 1. Az óvoda nyitva tartása
 2. A nevelési év rendje
 3. Az óvodába érkezés és távozás
 4. A parkoló rendje
 5. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje
 6. A foglalkozások rendje 

III. A működés rendje – A gyermekekkel összefüggő szabályok

 1. Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések
 2. A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai
 3. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések
 4. Óvodai felvétel rendje, más intézményekből való átvétel rendje
 5. Csoportba osztás elvei
 6. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, a szülők tájékoztatása és a véleménynyilvánítás szabályozása
 7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések
 8. Dohányzás szabályozása
 9. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, ruházat elhelyezése, őrzése
 10. Mobiltelefon használatának szabályozása
 11. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek
 12. Magatartással kapcsolatos elvárások
 13. A szülők jogai és kötelességei
 14. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai
 15. A gyermekek jogai és kötelességei
IV. Záró rendelkezések
 
HÁZIREND
 
I.Bevezetés
 
A házirend területi hatálya:
A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési és a pedagógiai program részeként tartott nevelési intézményen kívül tartott foglalkozások, programok idejére.
A házirend személyi hatálya:
A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára, a szülőkre és az óvodába bármikor belépő személyre terjed ki.
A házirend idő hatálya:
A házirend a kihirdetésének napjától lép érvénybe és határozatlan időre szól. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be.
A házirend célja:
A különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesítésének helyi gyakorlata az intézmény saját működésének belső szabályozója.
 Az óvodai PEDAGÓGIAI PROGRAM,SZMSZ HÁZIREN  megtekinthető az óvodavezetői irodában.                       A házirendről minden újonnan felvett gyermek szülőjét tájékoztatjuk, valamint a gyermeköltözőkben kifüggesztjük.

 

 2. Intézményegységi adatok:

Óvoda neve: Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda 

Óvoda címe: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 14.

Tel. sz.: 46/507-007

Fax: 46/507-006

 

Tagóvodák:

Óvoda neve: Pitypang Tagóvoda

Óvoda címe:Miskolc, Fövényszer u.35.

Tel.sz.: 46/530-565

Óvoda neve: Selyemréti Tagóvoda

Óvoda címe: Miskolc, Selyemrét u.28.

Tel.sz.: 46/350-148

Óvoda neve: Zsolcai kapui Tagóvoda

Óvoda címe: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17.

Tel. sz.: 46/322-688

Alapító és felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 3525 Miskolc, Városház  tér 1.

 

Óvodavezető neve: Varga Séndorné

Óvodavezető helyettesek neve: Ignácz Zoltánné, Pásztorné Palcsó Tünde

Tagóvoda vezető: Ádámszki Ágnes

Tagóvoda vezető:Herczeg Andrásné

Tagóvoda vezető: Vavrik Beáta

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőseinek neve:

Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodában:  Szabó Barnabásné

Zsolcai kapui Tagóvodában:  Svajka Andrásné

 

 Az óvodai férőhelyek száma:

 

 

Az óvodai csoportok száma:

Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodában:  7cs.

Zsolcai kapui Tagóvodában:  2cs.

Pitypang Tagóvodában: 6 cs.

Selyemréti Tagóvodában: 4cs.

Összesen:                       19cs.

Az óvoda alkalmazottainak száma:  

Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodában: 

Zsolcai kapui Tagóvodában:                                     

Pitypang Tagóvoda:                                                

Selyemréti Tagóvoda:                                           

Összesen:                                                         

II. A működés rendje – A tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok

 

1. Az óvoda nyitva tartása:

Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda

Hétfőtől – Péntekig, naponta 7.00 – 17.00 – ig tart nyitva.

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

 

 

Zsolcai kapui Tagóvoda

Hétfőtől – Péntekig, naponta 7.00 – 17.00 – ig tart nyitva.

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

  

2. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember1-től, augusztus 31.-ig tart.

1.         Június, július, augusztus hónapokban, nyári életrend szerint működünk, a mindenkori gyermeklétszámnak megfelelően, összevont csoportokkal.

2.         Óvodánk évente 4-5 hétre, a takarítási és felújítási munkák miatt zárva tart a fenntartó engedélye alapján. Előre bejelentett igény alapján, a zárás idejére a nyitva tartó óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását, melyet a szülő írásban kérvényezhet az óvodavezetőtől. A zárás időpontját minden év február 15.-ig közzé tesszük, hogy a szülők tervezni tudják nyári szabadságukat.

3.         Óvodánk évente 5 nevelés nélküli munkanapot tart, melyet az óvodapedagógusok továbbképzésére fordítunk. Ennek időpontjáról munkatervünkben rendelkezünk. A szülőket az időpontról legalább 7 nappal korábban tájékoztatjuk. Ezeken a napokon a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről, indokolt esetben ügyeletet biztosítunk a gyermekek számára.

4.        Óvodánk életét ünnepeink és hagyományaink gazdagítják (lásd. Nevelési Programunk). Ezen alkalmak a szülők felé nyitott programok, a gyermekek - szülők - óvodai dolgozók együttműködésének lehetőségei.

5        Óvodánkban lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyenek részt. A fakultatív hit- és vallásoktatást az egyházi jogi személy a szülők igényei alapján, az óvodai életrendet figyelembe véve, a foglalkozásoktól elkülönítve szervezheti. Az óvoda együttműködik az egyházi jogi személlyel és a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket (helységek rendeltetésszerű használata) biztosítja.

A nevelési év rendjét minden évben az óvoda munkatervében határozzuk meg, melyet a szülőkkel ismertetünk az első szülői értekezleten.

 

 3. Az óvodába érkezés és távozás

Nevelési Programunk alapján csoportjaink napirendje életkoronként változó. Az óvodába érkezés időpontja ennek függvényében történjen legkésőbb 800 óráig. Az ettől eltérő időpontban való érkezést az óvónővel egyeztetni kell.

Azok a szülők, akik ebéd után szeretnék elvinni gyermeküket, az óvoda zavartalan működése érdekében 1230 1300 -ig, ill. délután 1530 -tól vihetik el gyermekeiket az óvodából.

1.       A gyermek elvitele szülők kivételével csak a szülő írásos kérésére és felelősségére lehetséges. Az óvodából gyermek 14 éven aluli gyermeknek és ittas állapotban megjelenő személynek nem adható ki. Az óvodapedagógus, csak azokért a gyermekekért vállal felelősséget, akiket a szülőtől átvettünk. A gyermek hazabocsátásakor, ha az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, a továbbiakban nem tartozik érte felelősséggel. Távozáskor kérjük, hogy felnőttnek jelezze, ha elviszi a gyermeket, főleg az udvaron tartózkodás esetén. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket és az ő idejüket tiszteljék meg azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat a helyére téve elköszönjenek óvodás társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket.

2.      Óvodába lépéskor, az édesanyának írásban kell jeleznie, hogy ki viheti haza a gyermeket az óvodából és az ebben történt változást év közben is köteles bejelenteni.

A szülőknek a nyitvatartási időn belül a gyermekek napirendjének zavarása nélkül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről. Ha ezt valamilyen rendkívüli esemény miatt nem tudják megtenni, értesíteniük kell az óvodát, hogy a gyermek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni tudjunk. Amennyiben a szülő nem tesz eleget ennek a kötelességének, akkor a miskolci Gyermekvédelmi Központ segítségét vesszük igénybe.

 • Válás esetén, kérjük a Bírósági határozatot bemutatni / fénymásolatot beadni /, mert mi is csak ennek megfelelően járhatunk el.

 

4. A parkoló rendje

 Az Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodában

Az óvoda parkolóját az Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodába járó gyermekek szülei (hozzátartozói) használhatják, csak arra az időtartamra, amíg gyermekét az óvodába hozza és viszi. (6.00-tól 8.15-ig, 12.30-13.00-ig, ill.15.30-17.00-ig.)

  

5. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje

 • A szülő a gyermek óvónőjével előre egyeztetett időpontban, bármikor személyesen tájékozódhat a csoportban folyó nevelésről.
 • A dolgozókon kívüli személyek, az óvoda vezetőjének engedélyével tartózkodhatnak az óvodában (leendő szülők, dolgozók hozzátartozói, árusok stb.).
 • A gyermeket maximum két hozzátartozó viheti ill. hozhatja az óvodába.
 • Más gyermekét az óvoda területén senki nem nevelheti és vonhatja felelősségre.
 • Az óvodai szülői értekezleteken, ünnepélyeken mobil telefon használata tilos.
 • Az óvoda konyhai és irodai folyosója egészségügyi okok miatt gyermekek, szülők és idegen személyek számára nem használható.
 • A gyermeköltözőben szülőknek és idegeneknek tartózkodni tilos!
 • Állatot az intézmény területére behozni tilos!


6. A foglalkozások rendje

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében történik.

A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik. Kérjük a kedves szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvónőt, munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól.

A külön foglalkozásra járó gyermekekért a szülők a foglalkozás helyszínére menjenek gyermekeikért.

 

III. A működés rendje - A gyermekekkel összefüggő szabályok

 

1. Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések

Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába.

 • Az étkezési térítési díjat minden hónap 15-ig előre kell befizetni. A befizetés dátumát előre közölni kell. Pótbefizetés minden hó 25-ig. Aki ezen időpontig nem fizeti ki a tárgyhavi térítési díjat, másnaptól gyermekét nem tudjuk bevenni az óvodába. Térítési díj le nem írható csak befizetéssel rendezhető.
 • Minden nap 800 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés lemondását. Ezt megtehetik telefonon (507-006), személyesen, vagy beírva a gyermekek öltözőjében elhelyezett üzenő füzetben.
 • Az óvoda a napi hiányzásokat a felvételi és mulasztási naplóban nyilvántartja. Az étkezésben részesülő gyermek hiányzásakor a visszatérítés a szülők bejelentéséhez kötött. Az orvosi igazolást utólagosan nem tudjuk figyelembe venni az étkezés lemondásánál, ill. a visszatérítésnél.
 • A reggel 800 óráig írásban vagy telefonon jelzett bejelentést a következő naptól tudjuk érvényesíteni. A gyermekek hiányzása után az étkezés biztosítása érdekében a visszaérkezést is jelezni kell.
 • A hiányzás és a hiányzás utáni óvodába járás bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is kötelessége, hiszen az ő ebédjüket is meg kell rendelnünk, ill. le kell mondanunk.
 • A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 48 órán át ételmintát köteles megőrizni. Kivétel: korán érkező gyermekek (6.00-7.00 )otthonról hozott reggelije, születés és névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai és az egész csoport számára szolgáló, kiegészítő gyümölcs és zöldség.

 

2. A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai

 

 • A család anyagi helyzetétől függően a szülők kérésére és az óvodapedagógus támogató javaslatára, rászorultságtól függően kedvezményes étkezésben részesülhet a gyermek.
 • Ebben a kedvezménybe csak a miskolci lakosok gyermekei részesülhetnek.
 • A kedvezmény odaítéléséről az óvoda vezetője dönt a szülő kérelmére, indokai alapján, a nevelőtestület és a gyermekvédelmi felelős javaslatát figyelembe véve.
 • A három és több gyermekes család gyermeke és a tartósan beteg gyermek 50%-os térítési díjkedvezményre jogosult, amennyiben igazolja.

 

2. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések

 

 • A gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei az óvodában ingyenes étkezésre jogosultak.
 • Ennek igénybevételéhez a jogosultságot igazoló határozatot kell benyújtani.

A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az óvoda gyermekvédelmi felelősétől.

 

 

4. Óvodai felvétel rendje (beiratkozásnál személyi azonosítás, adatváltozás bejelentése), más intézményekből való átvétel rendje

 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik:

 • Az óvodai beíratás Miskolc M. J. Város önkormányzata által meghatározott időben történik évi egy alkalommal.
 • Az újonnan érkező gyermekeket, férőhelyünktől függően, a nevelési évben folyamatosan fogadjuk.
 • A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-lakcímkártyája

- TAJ kártya

-más óvodából átiratkozó 5. életévét betöltött gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött, „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges.

 
5. Csoportba osztás elvei

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt:

 • A gyermekek csoportba történő beosztásánál – szakmai indokok alapján - figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét.
 • A gyermekek felvételét az óvodavezető csak helyhiány miatt tagadhatja meg, vagy indokolt esetben megfelelő szakvélemény alapján irányíthatja más intézménybe.

Óvodába a 3. életévét betöltött, ágy és szobatiszta gyermek vehető fel és óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség megszerzéséig részesülhet.

 • Iskolába léphet legkorábban a gyermek, abban a naptári évben, amikor a hatodik életévét betöltötte. Óvodában maradhat legkésőbb annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a hetedik életévét augusztus 31.-után tölti be, de ehhez a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye és a nevelőtestület egyetértése is szükséges.

A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára, óvodánk kijelölése alapján történik.

 • A gyermek attól a nevelési évtől kezdve, amelyben az 5-ik életévét betölti legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • A HHH gyermekek az óvodába való beíratkozástól kötelesek óvodába járni, óvoda felvétele nem tagadható meg.
 • Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát óvodában kell tartózkodnia.

 6. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, a szülők tájékoztatása és a véleménynyilvánítás szabályozása

 • Beteg, lábadozó, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, saját gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében.
 • Az óvodában megbetegedett gyermekük hazaviteléről az óvónő értesítése után, a szülőknek haladéktalanul kell gondoskodniuk. Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert nem adhatunk be, kivéve tartós betegség esetén (allergia, asztma, diabétesz, szívbetegség, epilepszia stb.)
 • Fejtetűvel fertőzött gyermekről a szülő köteles az óvodapedagógust tájékoztatni.

 


A szülők tájékoztatása a rendszeres orvosi vizsgálatokról

 • Minden óvodás gyermek fogászati és hallásvizsgálaton vesz részt, melyet szakorvos végez el. Az ortopédiai szűrést első alkalommal az óvoda orvos végzi el. A vizsgálatokról, majd azok eredményéről tájékoztatjuk a szülőket.
 • Ha a szűrővizsgálatokból kiderül, hogy a gyermeknek további vizsgálatokra van szüksége, az orvos szakrendelésre utalja, de az ott való megjelenésről már a szülőnek kell gondoskodnia.

Abban az esetben, ha a szülő ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, mert egyéni módon szeretné megoldani, vagy a kezelésnek előzményei vannak, kérjük, hogy erről tájékoztassák a csoport óvónőit.

  

7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések

Védő óvó előírások

 • A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra minden esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk.
 • Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére balesetmentes, gondozott, biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük biztosítására.
 • Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal orvosi segítséget kérünk és értesítjük a szülőket.
 • Az óvodába szúró, vágóeszközt, tűzszerszámot, gyógyszert valamint egyéb balesetveszélyes tárgyat, játékot behozni tilos! A szülő, naponta köteles meggyőződni arról, hogy gyermeke nem hozott-e otthonról magával ilyen tárgyakat.
 • Baleset megelőzés érdekében a gyermekek papucsot, mamuszt sem kinti, sem benti cipőként nem viselhetnek.

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

 • A természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
 • A tűz
 • A robbantással történő fenyegetés

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni.

 

Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell

 • Az intézmény fenntartóját
 • Tűz esetén a tűzoltóságot
 • Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
 • Személyi sérülés esetén a mentőket
 • Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve
  katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.

 A rendkívüli esemény után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket tűzriadóval értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.

 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen  történő gyülekezésért valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a felelős.

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:

 • Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az óvodapedagógusnak, ill. a dajkának a termen kívül (pl. mosdóban) tartózkodó gyermekekre is gondolnia kell!
  • A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület

elhagyásában segíteni kell!

 • A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a dajka hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az épületben.
 • A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!

 Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.

 

A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik óvodában (tagóvodában) történik. Amennyiben a másik óvoda akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok elhelyezésére az általános iskolát kell igénybe venni.

Az óvodavezetőnek illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:

 • A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
 • A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról
 • A vízszerzési helyek szabaddá tételéről
 • Az elsősegélynyújtás megszervezéséről
 • A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.) fogadásáról.

 Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

 • A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről
 • A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
 • Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
 • A közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről
 • Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
 • Az épület kiürítéséről

 A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetője igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az  „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv) „ c.utasítás tartalmazza.

 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért valamint az évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője felelős.

Az épület kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető felelős.

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek.

 A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az óvoda alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:

 • Vezetői iroda
 • Tagóvodákban tagóvoda vezetői irodában.

 

8. Dohányzás szabályozása

Az óvoda nem dohányzó intézmény, ezért kérjük a szülőket, hogy az óvoda egész területén (épület, udvar) a dohányzási tilalmat betartani szíveskedjenek.

 

9. Mobiltelefon használatának szabályozása

A dolgozóknak az óvoda udvarán baleset megelőzés szempontjából mobiltelefon használata tilos. A csoportszobában és az óvoda épületén belül a gyermekek között nem, de gyermekfelügyelet biztosítása esetén a csoportot elhagyva rövid időre (2-3 perc) engedélyezett.

Az óvoda dolgozóit személyes mobilszámán munkaidőben hívni szigorúan tilos!

 

10. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, ruházat elhelyezése, őrzése

 • A gyermekek óvodai jellel ellátott felszerelésének (ruha, cipő, kabát, stb)   elhelyezése, a csoportok öltözőjében biztosított. Gyermekeinket arra neveljük, hogy az óvoda eszközeit, berendezéseit, óvják, ezt a szülőktől is elvárjuk. 
  • Az óvodába behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk.
   • Az óvodába gyermek mobiltelefont nem hozhat.

11. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek

 • Betegségből felgyógyult, vagy az óvodából betegség gyanújával hazaadott gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk vissza.

Az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező.

 • Ha a gyermek nem betegség miatt hiányzik, a szülőnek írásban igazolnia kell azt.
 • Ha az 5. életévét betöltött gyermek 7 napot igazolatlanul hiányzik, és az óvodavezető írásbeli felszólítása ellenére sem jelenik meg az óvodában, erről értesítenünk kell az önkormányzat jegyzőjét, aki eljárást kezdeményez a mulasztásért felelős szülő ellen.

 


12. Magatartással kapcsolatos elvárások

 • Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket.
 • Fogadják el a másságot, szeressék társaikat.
 • Tudjanak alkalmazkodni és legyenek képesek kifejezni magukat.
 • Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjék óvodapedagógusuk segítségét konfliktusaik megoldásához.
 • Törekvéseink sikeressége érdekében elvárjuk a szülőktől, hogy otthon is ezeket az elveket erősítsék gyermekeikben.
 • Az óvoda egész területén kérjük mellőzni a hangoskodást. 

13. A szülők jogai és kötelességei

Szülői jogok

 • Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk Nevelési Programját, Házirendjét, illetve Minőségirányítási Programját, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról.
 • Részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről. Gyermekük neveléséhez, ha igénylik a segítséget, tanácsot adunk.

A szülők, előre bejelentett igény alapján részesei lehetnek az óvodai nevelőmunkának, illetve betekintést nyerhetnek abba. Az óvodavezető és óvodapedagógusok hozzájárulásával részt vehet az óvodai foglalkozásokon.

 • A szülők joga, hogy Szülői Szervezetet működtessenek, amely:

Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

A gyermekek nagyobb csoportját érintő (egy óvodai csoport) bármely kérdésről tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől az e kérdéskörbe tartozó ügyek tárgyalásakor.

 
A szülő kötelessége, hogy:

 • Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 • Biztosítsa az öt éves gyermek óvodába járását.
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
 • Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát.
 • Rendszeresen és gondozottan járassa gyermekét óvodába és ugyanez jellemezze a szülőt i
 • Tartsa be a házirend rá vonatkozó szabályait.

14. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai

A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai:

szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás (szükség esetén)

nyílt napok, munkadélutánok

közös rendezvények

az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés

szülői szervezet

A fenti fórumokat minden nevelési év elején a szülőkkel történő egyeztetés alapján, csoportonként változó módon szervezzük. A megvalósulás időpontjáról az öltözőkben elhelyezett információs táblán tájékoztatjuk a szülőket.

 

15. A gyermekek jogai és kötelességei


Az óvodás gyermekeknek joguk van arra, hogy:

 • Biztonságos és egészséges környezetben nevelkedhessenek.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • A gyermek személyiségét és emberi méltóságát,  jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 • Óvodai életrendjüket, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk ki. Óvodánkban mindezt a gyermekek életkorának, a Nevelési Programunk fejlesztési tartalmainak megfelelő napirenddel biztosítjuk
 • Családjuk anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhessenek.

A gyermek kötelességei:

 • Hogy részt vegyen a kötelező és kötetlen foglalkozásokon
 • Hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét
 • Hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
 • Hogy az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa

 

IV. Záró rendelkezések, legitimáció

Elfogadás

A nevelőtestület az óvoda házirendjét elfogadta: 2013. 09. 01.

A dolgozók aláírásukkal megerősítették.2013.09.01.

A Szülői Szervezet véleményezte: 2013. 08. 31.

A házirend hatálya: 2013. 09. 01.


Felülvizsgálata: évente


Nyilvánosságra hozatal:

A házirendről minden újonnan felvett gyermek szülőjét tájékoztatjuk, valamint a gyermeköltözőkben kifüggesztjük.

 

 

 

Asztali nézet